Giá cả
Tất cả các ứng dụng đều được sử dụng miễn phí, nhưng có giới hạn về kích thước tệp và hoạt động mỗi ngày.
Hàng tháng Hàng năm-20%
Miễn phí
$0
Premium
$6
mỗi tháng
$48 mỗi năm một lần
Công cụ bao gồm
51 51
Tệp mỗi ngày
35 Vô hạn
Kích thước tệp tối đa 10 GB 10 GB
Tốc độ, vận tốc
Nhanh Nhanh hơn
Quảng cáo Không